icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 10 maart 2022

Gemeente Ouder-Amstel en grondeigenaren proosten op voortzetting van de goede samenwerking

In Ouder-Amstel, tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena, de A2 en het Amstel Business Park, verrijst de komende jaren een bijzondere nieuwe stadswijk. In het gebied dat nu nog bekend staat als De Nieuwe Kern, komen circa 5.000 woningen rondom een groot stadspark en 250.000 vierkante meter ruimte voorbedrijven, horeca, kantoren en uitbreiding van sportcomplex De Toekomst van Ajax. 25 November 2021 stelde de gemeenteraad van Ouder-Amstel de Structuurvisie en bijbehorende milieueffectrapport (MER) vast. Met de grondeigenaren zijn inmiddels afspraken gemaakt om toe te werken naar een Stedenbouwkundig Raamwerk. Woensdag 9 maart hieven de grondeigenaren en de gemeente Ouder-Amstel met veel enthousiasme het glas op een goed vervolg van de samenwerking.

Samen aan de slag met stedenbouwkundig Raamwerk voor De Nieuwe Kern

De grondeigenaren en de gemeente Ouder-Amstel werken nauw samen om van De Nieuwe Kern een succes te maken. In 2017 werd de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten met de grondeigenaren NS Vastgoed, VolkerWessels Vastgoed, Amsterdam en Ajax. Deze overeenkomst had als doel het optuigen van de Structuurvisie en de MER. Beide zijn eind vorig jaar door de gemeenteraad van Ouder-Amstel vastgesteld. De eerstvolgende stap is het gezamenlijk opstellen van een Stedenbouwkundig Raamwerk. Om ook deze fase gestroomlijnd te laten verlopen, zetten de gemeente Ouder-Amstel en grondeigenaren NS Vastgoed, VolkerWessels en Amsterdam eind vorig jaar hun handtekening onder het Afsprakenkader Ontwikkelstrategie De Nieuwe Kern. Ook met Ajax wordt in dit kader binnenkort een vervolgovereenkomst getekend. Kortom, een nieuwe mijlpaal, die de weg bereidt voor verdere planvorming en ontwikkeling van De Nieuwe Kern. Van Stedenbouwkundig Raamwerk naar Uitvoeringsstrategie.

Wethouder Ouder-Amstel Willem Jansen: “De contouren van wat over enkele jaren een geheel nieuwe wijk is, worden steeds meer zichtbaar. Ik kijk dan ook met veel vertrouwen uit naar verdere samenwerking om van De Nieuwe Kern die groene, dynamische, duurzame wijk te maken, zoals we die met zijn allen voor ogen hebben.”

Wethouder Amsterdam Marieke van Doorninck: “De samenwerkende partijen in dit gebied hebben de afgelopen 2 jaar enorm veel bereikt. Nu is het belangrijk dat we de vaart erin houden zodat er hier zo snel mogelijk woningen beschikbaar komen voor de doelgroepen in de Metropool Regio Amsterdam, die het zo hard nodig hebben.”

Het Stedenbouwkundig Raamwerk vormt straks het fundament onder de Uitvoeringsstrategie met bijbehorend afsprakenpakket. De laatste stap die gezet moet worden, voordat de grondeigenaren tot uitvoering van de plannen kunnen overgaan. Bij het uitwerken van het plan, worden dan ook veel factoren meegenomen en afgewogen. Zoals de verschillende technische onderzoeken naar onder meer water, groen, kabels, leidingen, energievoorziening en verkeer. Maar ook hoe het gebied eruit moet gaan zien, krijgt volop aandacht. Hiervoor wordt een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Participatie met betrokkenen en geïnteresseerden vormt een onderdeel in de totstandkoming van het Raamwerk. De ambitie is om het document medio 2022 in concept gereed te hebben.

Om tot een zorgvuldig uitgewerkt en financieel haalbaar Stedenbouwkudig Raamwerk te komen, is het essentieel de handen ineen te slaan en samen op te trekken. De reeds getekende afsprakenkaders zijn een belangrijk instrument om deze samenwerking vorm en inhoud te geven.

Directeur NS Vastgoed Sebastiaan de Wilde: “Wij zijn verheugd dat we samen met onze partners een vervolgstap zetten in de ontwikkeling van het gebied bij Ouder-Amstel. Onze ambitie realiseren we door het ontwikkelen van aantrekkelijke stationsgebieden met gemengde functies als wonen en werken op de best bereikbare locaties van Nederland met als inzet duurzame mobiliteit. Zo dragen wij als NS Stations bij aan de duurzaamheids- en woningbouwopgave waar Nederland voor staat’, aldus Sebastiaan de Wilde, directeur Vastgoed.”

Directeur VolkerWessels Vastgoed Marcel Schipper: “Wij feliciteren de gemeente Ouder-Amstel en de andere grondeigenaren in De Nieuwe Kern met deze stap. VolkerWessels Vastgoed is er trots op een van de partners te zijn in deze samenwerking. Hiermee is de basis gelegd voor de ontwikkeling van een duurzame, groene wijk op een unieke locatie. Wij zijn verheugd om woningen te kunnen ontwikkelen in een regio waar dat zo hard nodig is en kijken uit naar een voorspoedig vervolg van deze gebiedsontwikkeling.”

Kijk voor meer informatie over De Nieuwe Kern op www.denieuwekern.nl.