icon-arrow icon-facebook icon-linkedin icon-mail icon-mail-company icon-phone icon-twitter icon-whatsapp icon-share icon-link icon-download icon-instagram icon-youtube icon-flickr icon-search icon-close icon-filter icon-round-close icon-vcard paper-plane icon-footprint icon-faq icon-maps Vimeo
Nieuws · 15 juni 2012

Komst A4 Delft-Schiedam biedt kansen voor gehele stad

College presenteert Ontwikkelvisie ‘Schiedam in beweging' Komst A4 Delft-Schiedam biedt kansen voor gehele stad    De aanleg van de A4 Delft-Schiedam biedt goede kansen om de gehele stad een forse impuls te geven. In ‘Schiedam in Beweging', de ‘Gemeentelijke Ontwikkelvisie Sportparken en vrijvallende locaties' staat beschreven op welke wijze de gemeente deze kansen wil verzilveren. Naast een algehele versterking van het sportklimaat en de mogelijkheid om op vrijvallende locaties nieuwe woningen te ontwikkelen, krijgt de stad tevens een groene kwaliteitsimpuls. Bij het opstellen van de Ontwikkelvisie zijn belanghebbenden, zoals omwonenden en sportverenigingen, actief geraadpleegd via Klankbordgroepen. Het uitvoeren van de Ontwikkelvisie zal plaatsvinden op basis van externe financiering, waarbij nauw zal worden samengewerkt met marktpartijen. Over inhoud en proces van de interactie met sportverenigingen en de consultatie van marktpartijen is geadviseerd door een Expertisegroep Sport respectievelijk een Validatiecommissie. Op donderdag 28 juni zal de Schiedamse gemeenteraad een besluit nemen over de Ontwikkelvisie en over de uitvoering van de eerste fase.    Sport maakt ruimte Het Schiedamse sportbeleid ‘Een leven lang sporten en bewegen' is nauw verbonden met de ontwikkeling van drie hoogwaardige, over de stad verspreide sportparken (Park A4, Harga en Thurlede). Daarbij zijn ook de vitaliteit van sportverenigingen en de prognose van de toekomstige capaciteitsbehoefte van sport betrokken. Mede op basis hiervan is in de Ontwikkelvisie een voorkeursscenario opgetekend over de verdeling van de velden over de sportparken. Deze gaat uit van 18-20 kunstgrasvoetbalvelden en 6 kunstgrashockeyvelden. Van belang hierbij is de intentie, die is uitgesproken door de beide hockeyverenigingen Asvion en Spirit om de mogelijkheid tot een fusie te onderzoeken. Verder zullen de hondensportverenigingen worden verplaatst van Harga naar de Spaanse Polder. Tevens wordt met de gemeente Vlaardingen gesproken over samenwerking op het gebied van atletiek en honkbal.   Ruimte voor wonen De vrijkomende ruimte op de huidige sportaccommodaties maakt het mogelijk om belangrijke elementen van de Stadsvisie en de Woonvisie te realiseren. De centrale ambitie van  Schiedam hierbij is om een evenwichtiger woningvoorraad te creëren en meer verschillende woonmilieus te ontwikkelen. Daardoor hebben Schiedammers meer mogelijkheden om binnen hun stad wooncarrière te maken en wordt Schiedam als woonstad aantrekkelijker voor buitenstaanders. Harga Door de transformatie van sportverenigingen komt op Harga een ontwikkellocatie van 19 ha  vrij voor wonen en andere voorzieningen zoals scholen en zorg. In Harga is straks ruimte voor circa 500 betaalbare (sociale) en middeldure grondgebonden woningen. Deze groene woonbuurt komt te liggen tussen het vernieuwde sportpark (14 ha groot met ruimte voor voetbal, cricket, hockey en ongeorganiseerde sport) en de Poldervaart. Tussen de Hargalaan en A20 wordt ruimte gereserveerd voor commerciële voorzieningen en/of bedrijven. Thurlede en Kethel De locaties Kethel en Thurlede hebben een unieke ligging aan het Beatrixpark. Deze leent zich bij uitstek voor het ontwikkelen van middeldure en dure woningen in een groen woonmilieu. Het vernieuwde sportpark (8 ha groot met ruimte voor voetbal, cricket, korfbal en handbal alsmede ongeorganiseerde sport) is in principe gesitueerd aan het spoor. Daardoor kunnen de woningen, met oog op geluidsoverlast, op afstand hiervan blijven. Op Thurlede is voor wonen circa 15 ha beschikbaar. In totaal zijn circa 400 woningen voorzien in het middeldure en dure segment. In Kethel is 5 ha beschikbaar en ruimte voor circa 100 woningen in de (middel)dure categorie.   Groene kwaliteitsimpuls Ten opzichte van de Groene Long krijgt Schiedam de komende jaren een aanzienlijke kwaliteitsimpuls. Sportaccommodaties die qua ecologie en verblijfskwaliteit minder groene kwaliteit hebben, worden compact heringericht en voorzien van grondgebonden woningen met tuinen. Door onder andere de toevoeging van het Park A4 worden ook de groenstructuren in de stad versterkt. Het aanleggen van fietsroutes vergroot de mogelijkheden om in Schiedam te recreëren.   Risico's en financiering Bij de totstandkoming van de Ontwikkelvisie zijn twee marktpartijen (Dura Vermeer en VolkerWessels) geconsulteerd. De Validatiecommissie, bestaande uit vastgoedspecialisten, heeft toegezien op een juist verloop van het proces dat de gemeente met marktpartijen heeft doorlopen bij het opstellen van de gemeentelijke visie en vervolgens de gemeentelijke plannen beoordeeld op haalbaarheid. De uitvoering van de Ontwikkelvisie zal plaatsvinden via externe financiering. De risico's worden met name beheerst door bij de uitvoering gefaseerd  te werk te gaan. Daardoor kunnen opbrengsten en investeringen optimaal op elkaar worden afgestemd. De eerste fase van het project loopt van 2013 tot 2019 en bestaat onder andere uit het uitplaatsen van de hondensport, de aanleg van 1 hockeyaccommodatie op Harga, de herontwikkeling van ca. 3,5 ha tussen A20 en Hargalaan met commercieel programma, de aanleg van Park A4 en de start van de herontwikkeling van de locatie Kethel. Elke vervolgfase is daarna volledig flexibel in te vullen. Verdere beheersing van risico's ligt in de te kiezen samenwerking met de markt, waarbij marktpartijen al op voorhand een deel van de financiële risico's op zich nemen. Adviezen Klankbordgroepen Bij het opstellen van de Ontwikkelvisie zijn belanghebbenden, zoals omwonenden en sportverenigingen, actief geraadpleegd via Klankbordgroepen. Dit heeft geresulteerd in een advies van de Klankbordgroep Sport dat is opgebouwd uit deeladviezen opgesteld door de (toekomstige) bespelers van de sportparken A4, Harga en Thurlede en een gezamenlijk advies van de hondensportverenigingen. Tevens is een unaniem advies uitgebracht door de Klankbordgroep Omwonenden. De adviezen van beide Klankbordgroepen zijn recent gepresenteerd aan de projectwethouders en deels verwerkt in de Ontwikkelvisie.  De projectwethouders Foort van Oosten en Peter Groeneweg zijn content met de Ontwikkelvisie die nu wordt voorgelegd aan de raad. ‘Het is in relatief korte tijd gelukt om op hoofdlijnen helder te krijgen welke kant we op willen. Als de raad positief besluit, kunnen we in samenspraak met belanghebbenden en de markt verder doorpakken. Door de schuifoperatie met sportverenigingen en nieuwe ontwikkelingen op de vrijvallende locaties komt Schiedam in beweging en kunnen we verder bouwen aan een krachtige stad.'